Category Archives: ไลฟ์สไตล์

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง

การประกันการเดินทางอาจดูเหมือนเป็นค่าใช้จ่าย  ที่ไม่จำเป็นสำหรับบางคน แต่ก็สามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากปัญหามากมาย  เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ประกันการเดินทางไม่ใช่แค่การรับเงินคืนจากเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกหรือล่าช้า หรือการชำระค่ารักษาพยาบาลเมื่อคุณป่วย แต่ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเปลี่ยนสิ่งของที่ถูกขโมยหรือสูญหาย และเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ